کمالوندی: تولید آب سنگین با ظرفیت قبلی در حال انجام است