فروش اینترنتی گروه بهمن؛ به نام مردم، به کام عده‌ای خاص