وزیر خارجه آلمان: آمریکا رقیب نیست بلکه مهمترین شریک ماست