تعداد کارکنان میز تحریم ایران در آمریکا افزایش یافت