دیدار ترزا می و امیر قطر درباره خاورمیانه و همکاری استراتژیک