آغاز یازدهمین جلسه علنی محاکمه متهمان پرونده ثامن الحجج