زنگنه: بدهی ۳ هزار میلیارد تومان پیمانکاران روی دست ما مانده