علم‌الهدی: به من هجمه می‌کنند، چون بی‌پرده صحبت می‌کنم