نهاوندیان: موج‌سازان بیرونی دنبال ایجاد توهم التهاب هستند