عربستان: آماده کمک به اقدامات ترامپ علیه ایران هستیم