توزیع ۵۴ هزار و ۳۶۸ سری جهیزیه میان محرومان توسط سپاه