جلیلی: نمی‌شود گفت جنگ است، مسئولین به تنهایی بروند جنگ را پیش ببرند