چرا باید یک حامی مالی بتواند اینقدر به مجری‌های تلویزیون نزدیک شود؟