توقیف هواپیما در منطقه پرواز ممنوع/ دلیل: ورود به محدود گلف بازی آقای رئیس جمهور