توضیحات «شریعتمداری» درباره تخلفات ثبت سفارش خودرو