تصاویر / آتش‌سوزی انبار پارچه و پوشاک در مرکز تهران