آیا عضویت سپنتا نیکنام در شورا از امروز قانونی شد؟