متهم پرونده ثامن‌الحجج: بانک مرکزی یکباره مجوز را لغو کردند