عکس/متهم پرونده 13 هزار میلیاردی موسسه ثامن الحجج در لباس زندان