سردار جلالی: هنوز نتوانسته ایم بیگ دیتاهای تلگرام را حذف کنیم