برگزاری جلسه علنی دادگاهی پرونده متهمان ثامن الحجج