رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد