تصاویر / اجرای ارکستر سمفونیک تهران با رهبری یک نوازنده جوان