مثال رهبرانقلاب از فوتبال اسپانیا و ایران برای اعضای دولت