پورابراهیمی: تصمیم دولت، ۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ضربه زد