وزیر ارتباطات: همراهی مردم کلید پشت سر گذاشتن موانع است