تصاویر / بزرگ‌ترین غار خاورمیانه با قدمت ۶۵ میلیون سال در ایران