واکنش جهرمی به تبلیغاتی خواندن بازدید از طبقه 9 وزارت ارتباطات