ابتکار: شورای تامین مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را صادر کرد