واعظ مشهور:حضور روحانیت در کرمانشاه نگاه مردم را تغییر داد