سارق بانک نعمت آباد: برای پاس کردن چک‌هایم بانک زدم!