ولایتی: ایران به دعوت دمشق و بغداد در سوریه و عراق است