کمالوندی: بسته پیشنهادی اروپا هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد