ناطق نوری: نیاز امروز کشور تعهد، تخصص و عقلانیت است