نماینده ایرانی پارلمان آلمان: دونالد ترامپ با کلمات بازی می کند