خبر قاسمی از جمع‌بندی برجام اروپایی تا یک الی دو ماه آینده