نوبخت: برخی مثل سریال «گالیور» فقط می‌گویند«ما نمی‌توانیم»