تنگه هرمز همچنان زیر سایه سپاه/ سر به زیری آمریکایی‌ها در خلیج فارس