سردار غیب پرور به ترامپ: شهید نداده‌ایم که از تو کم عقل بترسیم