آمریکا: چین و روسیه فروش نفت به کره شمالی را متوقف کنند