برگزاری نشست اعضای کمیته‌های اقشاری «جمنا» در تهران