فیلم/ نقش آفرینی دوباره پدر و پسر سابقه دار در التهابات بازار سکه