حبیبی: تأخیر در ترمیم کابینه، باعث ضرر و زیان بیشتر است