مدیر عامل ترابوزان اسپور: دلالان قیمت مجید حسینی را سه برابر کرده اند