روحانی: شرایط امروز فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی است