خسارت میلیونی قطعی برق به شهروندان / وسایلی که می‌سوزد؛ سرمایه‌ای که به باد می‌رود