جزئیات پاداش ۳۰۰ میلیون تا ۱ میلیاردی دولت/ سرنوشت تنخواه سفرهای خارجی