وزیر ارتباطات: نمایشگر پارازیت در برخی شهرها نصب می شود