فیلم/ مادر محرز با حجاب کامل در مراسم امضای قرارداد پسرش