وزیر کار: سوداگران بازار ارز به اقتصاد داخلی ضربه زدند